Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

System oceniania

obowiązujący w roku szkolnym 2005/2006 i latach następnych

w Zespole Szkół nr 2 w  Swarzędzu

 

1.      System oceniania obowiązujący w roku szkolnym 2005/2006 i w latach następnych w Zespole Szkół nr 2 Swarzędzu obowiązuje w II Liceum Ogólnokształcącym i w II Szkole Polecanej.

2.      System oceniania  opracowany został na podstawie art.22 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562) z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2009 r. Nr. 58, poz. 475, Nr 83, poz.694 i Nr 141, poz. 1150) oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) i Statutu Szkoły.

3.  Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli   poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne w Zespole Szkół  nr 2 w Swarzędzu ma na celu : 

4.1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

4.2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

4.3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4.4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4.5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

5.1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców uczniów (prawnych opiekunów).

5.2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.

5.3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

5.4. Ustalanie ocena klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

5.5. Szczegółowe zasady oceniania określone zostały przez nauczycieli w załącznikach do niniejszego regulaminu.

6. Nauczyciele na początku roku szkolnego formułują na piśmie wymagania edukacyjne oraz stosowane przez siebie w roku szkolnym zasady oceniania

6.1. Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania przedstawione są  młodzieży przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu w klasie.

6.2. O wymaganiach edukacyjnych oraz stosowanych zasadach oceniania nauczyciele informują rodziców w czasie zebrań z rodzicami odbywających się na początku roku szkolnego.

6.3. Fakt zapoznania  uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz stosowanymi zasadami oceniania nauczyciel odnotowuje w dzienniku internetowym w zakładce Komunikaty.

6.4. Wszyscy rodzice oraz uczniowie mogą zapoznać się ze szkolnym systemem oceniania oraz stosowanymi wymaganiami edukacyjnymi w każdym momencie w sekretariacie szkoły.

6.5. Szkolny system oceniania opublikowany jest na stronie internetowej szkoły www.2lo.swarzedz.edu.pl

7.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania uczniów.

7.1.Obowiązujące zasady oceniania zachowania uczniów zawarte są w „Regulaminie oceniania zachowania uczniów”.

7.2. „Regulamin oceniania zachowania uczniów dostępny jest dla uczniów i ich rodziców w sekretariacie szkoły oraz zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.2lo.swarzedz.edu.pl

8.  Oceny wystawione przez nauczycieli są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

8.1.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

8.2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

9.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

10.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki nauczyciele biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

11.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

11.2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

11.3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego uczniów uprawiających wyczynowo sport w klubie sportowym.

11.4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania  wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony”.

11.5. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego, gdy lekcje wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi lekcjami ucznia w danym dniu nie muszą na nie przychodzić do szkoły lub mogą wcześniej opuścić szkołę.

11.6. Gdy lekcje wychowania fizycznego odbywają się między innymi lekcjami uczniowie zwolnieniu z wychowania fizycznego udają się z całą klasą do hali sportowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może na pisemna prośbę rodziców zezwolić na przebywanie ucznia w czasie zajęć wychowania fizycznego z których jest zwolniony na terenie szkoły.

12. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym  planie nauczania i  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w niniejszym dokumencie.

12.1  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym w okresie od 1 września do dnia przypadającego na 7 dni przed ostatnim dniem  zajęć lekcyjnych przed kalendarzowym końcem roku.

12.2. Oceny klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) ustala się w stopniach według następującej skali:

•        Celujący – 6

•        Bardzo dobry – 5

•        Dobry – 4

•        Dostateczny – 3

•        Dopuszczający - 2

•        Niedostateczny – 1

12.3 Oceny klasyfikacji śródrocznej z zachowania ustala się według skali

•        Wzorowe

•        Bardzo dobre

•        Dobre

•        Poprawne

•        Nieodpowiednie

•        Naganne

12.4. Oceny klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) i końcoworocznej ustalane są na podstawie średniej ważonej (xw) ocen cząstkowych w następujący sposób:

Niedostateczny: xw < 1,67

Dopuszczający: 1,67 ≤ xw < 2,67

Dostateczny: 2,67 ≤ xw < 3,67

Dobry: 3,67 ≤ xw < 4,67

Bardzo dobry: 4,67 ≤ xw < 5,2

Celujący: xw ≥ 5,2

13.    Klasyfikowanie końcoworoczne  (semestralne w II Szkole Policealnej) przeprowadza się w terminie od  pierwszego dnia zajęć lekcyjnych do  dnia  o 7 dni poprzedzającego ostatni dzień zajęć w  roku szkolnym (semestrze) lub o 7 dni poprzedzającego ostatni dzień zajęć lekcyjnych w klasach programowo najwyższych.

14. Oceny klasyfikacji końcoworocznej (semestralnej w II Szkole Policealnej)  ustala się według skali:

•        Celujący

•        Bardzo dobry

•        Dobry

•        Dostateczny

•        Dopuszczający

•        Niedostateczny

15. Oceny klasyfikacji końcoworocznej  z zachowania ustala się według skali:

•        Wzorowe

•        Bardzo dobre

•        Dobre

•        Poprawne

•        Nieodpowiednie

•        Naganne

15.1  W II Szkole Policealnej nie ocenia się zachowania uczniów.

16.    Nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów ucznia) o przewidywanych ocenach niedostatecznych  lub semestralnych na trzy tygodnie przed ustalonym terminem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

17.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

17.1.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

17.2.  Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecność  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

17.3.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 17.4

17.4.  Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim charakter zadań praktycznych.

17.5 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

17.6.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego, wskazanego przez dyrektora szkody, nauczyciela.

17.7.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

17.8.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego  sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w egzaminie, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach ustnych.

18. Ocena określona przez nauczyciela lub ustalona w czasie egzaminu jest ostateczna z zastrzeżeniem p. 19.

19. Ustalona przez nauczyciela ocena lub ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być głoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

21.1. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

21.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

21.3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 21 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

21.4. W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)     psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

22. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

23. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

24. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

25. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

26. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

27. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

28. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniami zawartymi w niniejszym dokumencie.

29. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

30. W szkole policealnej i pomaturalnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.

31. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

32. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w p. 27, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),

33. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

34. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

35. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

36. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

37. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 35 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

38. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  skład komisji;

2)  termin egzaminu poprawkowego;

3)  pytania egzaminacyjne;

4)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

39. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

40. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10

40.1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

40.2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć wyższe od oceny niedostatecznej.

40.3. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróźnienien jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

41. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

42. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.

43. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

44. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

45. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.

46. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1-3.

47. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 6, ustala się według skali, o której mowa w § 12 ust. 2.

48. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

49. W szkole policealnej i szkole pomaturalnej prowadzonej w formie zaocznej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.

50. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

51. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa w § 22 ust. 6, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

52. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

53. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły.

54. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

55. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

56. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

57. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.

58. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie z § 22 ust. 4, dodatkowy termin egzaminu semestralnego, oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.

59. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

60. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

61. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia.

62. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

63. Dyrektor szkoły dla dorosłych:

1)  zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;

2)  zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

63.2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

63.3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód, wchodzący w zakres zawodu, w którym słuchacz się kształci, odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.

63.4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonych w statucie szkoły.

63.5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.

 

„System oceniania” wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

Załącznikiem do „Systemu oceniania” są wymagania edukacyjne i zasady oceniania z zajęć edukacyjnych przygotowane przez poszczególnych nauczycieli.

       

 

Dyrektor szkoły

mgr Piotr Choryński

Swarzędz,  wrzesień 2011

 

„System oceniania” został zaktualizowany o ustalenia wynikające  z „Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  ((Dz. U. Nr 83, poz.562 )

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1259
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-03-22 13:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 153492
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony