Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REGULAMIN KLAS USPORTOWIONYCH

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SWARZĘDZU

 

 

1. Do klasy usportowionej uczęszczają osoby z bardzo wysoką i wysoką sprawnością fizyczną. W pierwszym tygodniu zajęciach trener sprawdza sprawność fizyczną uczniów.

 

2. W klasie usportowionej jest rozszerzenie lekcji wychowania fizycznego o 5 godzin (razem 8 godzin w tygodniu).

 

3. Dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego prowadzą osoby wykwalifikowane i posiadające tytuł trenerski.

 

4. Dziewczęta w ramach dodatkowych godzin trenują piłkę koszykową, chłopcy piłkę nożną. Mogą zostać uruchomione klasy usportowione, a w przyszłości klasy sportowe o innym profilu.

 

5. W pierwszym roku uczęszczania do klasy uczniowie są badani przez lekarza, który wyraża zgodę na uczęszczanie do klasy.

 

6. Dla uczniów uczęszczających do klasy zajęcia dodatkowe są zajęciami obowiązkowymi, z tych zajęć wystawiana jest ocena na I semestr i na koniec roku szkolnego. Ocena ta jest wliczana do średniej i może decydować o promocji do klasy programowo wyższej.

 

7. Osoby, które nie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, i mają powyżej 50% nieobecności na tych zajęciach zdają egzamin klasyfikacyjny zgodnie ze Statutem szkoły.

 

8. Osoby, które reprezentują szkołę i odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkich mogą otrzymać ocenę celującą z zajęć dodatkowych oraz zostać wyróżnione przez wychowawcę klasy, nauczycieli, dyrektora szkoły, władze sportowe i oświatowe.

 

9. Uczniowie, którzy nie mogą brać udziału w lekcjach WF i zajęciach dodatkowych ze względów zdrowotnych (dłuższe zwolnienie lekarskie, zwolnienie lekarskie całoroczne) nie mogą uczęszczać do klasy usportowionej. Przenoszeni są wtedy do klasy równorzędnej. Wyjątkiem jest odniesienie kontuzji na lekcji WF, treningu lub meczu.

 

10. Każdy wypadek, kontuzję lub uraz, który wydarzy się na lekcjach WF, uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni niezwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Nauczyciel jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić rodziców i Dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku.

 

11. Wszyscy uczniowie uczęszczający do klasy usportowionej są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji w czasie zajęć dydaktycznych, imprez i zawodów  organizowanych przez szkołę lub w których szkoła bierze udział oraz w drodze do szkoły i ze szkoly do domu.

 

12. Rodzice, prawni opiekunowie ucznia,  są zobowiązani do stałej troski o postępy w nauce  ucznia oraz jego uczęszczanie na zajęcia szkolne. Szkoła informuje rodziców, prawnych opiekunów ucznia, o postępach w nauce i uczęszczaniu na zajęcia dydaktyczne w czasie okresowych zebrań rodziców oraz drzwi otwartych.

 

13. O zagrożeniu semestralnymi i końcoworocznymi ocenami niedostatecznymi szkoła informuje rodziców w sposób przewidziany statutem szkoły.

 

14. Uczniowie klasy sportowej osiągający wyniki w nauce poniżej przyjętego dla klasy usportowionej poziomu (opuszczone zajęcia dydaktyczne powodujące otrzymanie oceny nagannej z zachowania, 2 oceny niedostateczne w semestrze, powtarzanie klasy) mogą zostać przeniesieni do klasy równoległej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy klasy i wysłuchaniem ucznia  i jego rodziców, prawnych opiekunów. Od decyzji tej uczniowi, rodzicom, prawnym opiekunom przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej Zespołu szkół nr 2 w Swarzędzu.

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2125
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-23 23:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 178719
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 21:05

Stopka strony