Ścieżka nawigacyjna

  • REKRUTACJA
  • ZARZĄDZENIE NR 110.1.7.2014 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Treść strony

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

 

ZARZĄDZENIE NR 110.1.7.2014

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 20 stycznia 2014 r.

 

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 2.1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

 

§ 3.1. Ustala się w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych:

1)      sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2)      zasadę, że do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:

a)    uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół ujętych
w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b)   mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;

3)      sposób posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4)      obowiązek poświadczania i wydawania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

a)       po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b)       po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

c)       po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji.

2.    W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopiami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

3.    Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 4.1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

a)    gimnazja - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

b)   szkoły ponadgimnazjalne - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego Zarządzenia.

2.    Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do 8 lipca 2014 roku przeprowadzają uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 5.1. Informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przekazywać drogą elektroniczną, wypełniając formularz dotyczący przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

2.    Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

 

§ 6.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a)    wielodzietność rodziny kandydata,

b)   niepełnosprawność kandydata,

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.    Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 

§ 7. W celu usprawnienia i skoordynowania postępowania rekrutacyjnego, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi
w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 8. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 9. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże, do końca lutego 2014 roku, gminom prowadzącym publiczne gimnazja oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2014/2015.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

/-/ Wielkopolski Kurator Oświaty

          Elżbieta Walkowiak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-01-16 14:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-24 01:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-24 01:07

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 153496
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony