Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Regulamin oceniania zachowania uczniów

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SWARZĘDZU1. Ocenę z zachowania ucznia ustala się według następującej skali:
 a) wzorowe,
 b) bardzo dobre,
 c) dobre,
 d) poprawne,
 e) nieodpowiednie,
 f) naganne.

2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5. Na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie mają wpływu śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
 a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem, że Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

7. Tryb i zasady oceniania zachowania uczniów:
 a) wychowawca dokonuje wraz z uczniami wstępnej oceny uczniów w klasie w ustalonym przez siebie terminie, lecz nie później niż 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,
 b) wychowawca zasięga opinii innych nauczycieli i pedagoga szkolnego odnośnie oceny z zachowania w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,
 c) wychowawca uwzględnia także uwagi oraz informacje zawarte w internetowym dzienniku lekcyjnym i innych dokumentach szkoły,
 d) wychowawca informuje uczniów i rodziców o planowanej ocenie z zachowania na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,
 e) ocena z zachowania jest jawna - uczniowie są informowani o propozycji oceny z zachowania przez wychowawcę, przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,
 f) ocenę z zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna,
 g) na prośbę uczniów lub rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ocenę z zachowania,
 h) ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona, jeżeli w czasie między dniem wystawienia oceny, a końcem roku szkolnego (semestru) uczeń dopuści się rażącego wybryku i naruszy tym zasady ustalone w regulaminie oceniania. W takim przypadku wychowawca ucznia niezwłocznie informuje o tym rodziców (prawnych
opiekunów), a Rada Pedagogiczna na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdza ocenę.

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
 c) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
 e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 f) okazywanie szacunku innym;
 g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

9. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania ucznia.
1) Na ocenę z zachowania mają wpływ czynniki, z których będzie obliczana średnia ważona. Każdy z czynników jest oceniany w skali 1 - 6, a ocena jest wystawiana na podstawie dziennika internetowego.

Czynniki, z których obliczana jest średnia ważona:
- frekwencja - waga 2,
- stosunek do obowiązków szkolnych - waga 1,
- aktywność społeczna - waga 1,
- kultura osobista - waga 1.

Frekwencja
- wzorowe (6): Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie spóźnia się (z wyjątkiem przyczyn losowych). W terminie 2 tygodni usprawiedliwia wszystkie nieobecności.
- bardzo dobre (5): Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, sporadycznie spóźnia się (z wyjątkiem przyczyn losowych). W terminie 2 tygodni usprawiedliwia wszystkie nieobecności.
- dobre (4): Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, sporadycznie spóźnia się na lekcje (nie są to przyczyny losowe). W terminie 2 tygodni usprawiedliwia większość nieobecności. Może mieć (maksymalnie) 9 godzin nieusprawiedliwionych.
- poprawne (3): Opuszcza zajęcia szkolne, często spóźnia się (nie są to przyczyny losowe). W terminie 2 tygodni nie usprawiedliwia wszystkich nieobecności. Może mieć (maksymalnie) 20 godzin nieusprawiedliwionych.
- nieodpowiednie (2): Opuszcza zajęcia szkolne, spóźnia się, wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza teren szkoły podczas
przerw. Może mieć (maksymalnie) 30 godzin nieusprawiedliwionych.
- naganne (1): Notorycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się, wagaruje, ucieka z lekcji,
opuszcza teren szkoły podczas przerw. W ciągu semestru opuści ponad 45 godzin bez usprawiedliwienia.
Stosunek do obowiązków szkolnych
- wzorowe (6): Jest ambitny, wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesów. Na miarę swoich możliwości osiąga maksymalne wyniki w nauce, bierze czynny udział w olimpiadach, konkursach.
Sumiennie traktuje wszystkie obowiązki w szkole i przejawia własną aktywność w zdobywaniu wiedzy. Przestrzega statutu
szkoły.
- bardzo dobre (5): Jest systematyczny, Wyniki w nauce osiąga na miarę swoich możliwości. Bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, czynnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy. Przestrzega statutu szkoły.
- dobre (4): Jest systematyczny. Wyniki w nauce osiąga na miarę swoich możliwości. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne, czynnie uczestniczy w życiu klasy, sporadycznie szkoły. Przestrzega statutu szkoły.
- poprawne (3): Stara się wypełniać obowiązki szkolne. Wyniki w nauce osiąga poniżej swoich możliwości. Sporadycznie
otrzymuje uwagi od nauczycieli, stara się poprawiać dostrzegając swoje przewinienia (np. rozmowy na lekcji, niewłaściwe
zwracanie się do innych). Stara się przestrzegać statutu szkoły.
- nieodpowiednie (2): Lekceważy obowiązki szkolne. Nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Nie wykorzystuje
swoich możliwości w celu osiągnięcia pozytywnych wyników w nauce. Często utrudnia prowadzenie lekcji, ośmiesza uczniów aktywnych. Sporadycznie łamie postanowienia statutu szkoły.
- naganne (1): Nagminnie lekceważy obowiązki szkolne. Nie wywiązuje się z jakichkolwiek powierzonych mu obowiązków.
Nie wykorzystuje swoich możliwości w celu osiągnięcia pozytywnych wyników w nauce. Bardzo często utrudnia prowadzenie lekcji, lekceważy nauczycieli, kolegów. Systematycznie łamie postanowienia statutu szkoły.
Aktywność społeczna
- wzorowe (6): Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i lokalnego środowiska. Inicjuje różne przedsięwzięcia. Godnie
reprezentuje szkołę.
- bardzo dobre (5): Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, niekiedy szkoły. Inicjuje różne przedsięwzięcia. Godnie reprezentuje
szkołę.
- bobre (4): Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Stara się godnie reprezentować szkołę.
- poprawne (3): Rzadko wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. Sporadycznie angażuje się w życie klasy, szkoły.
- nieodpowiednie (2): Odmawia udziału w pracy na rzecz klasy, szkoły, przeszkadza innym w jej wykonywaniu.
- naganne (1): Zdecydowanie odmawia udziału w pracy na rzecz klasy, szkoły, przeszkadza innym w jej wykonywaniu. Nie dba o honor, tradycje szkoły
Kultura osobista
- wzorowe (6): Odznacza się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią. Jest koleżeński, życzliwy, traktuje innych z należytym szacunkiem. Jest prawdomówny, uczciwy, odpowiedzialny i krytyczny wobec siebie. Przeciwstawia się wszelkim
przejawom agresji,  przemocy i wulgarności. Dba o swoje zdrowie, higienę osobistą i wygląd. Jego strój, fryzura, makijaż,  zawsze dostosowane są do okoliczności i miejsca w jakim znajduje się. Nie ma nałogów.
- bardzo dobre (5): Wyróżnia się kulturą osobistą. Okazuje życzliwość i szacunek kolegom i wszystkim pracownikom  szkoły. Dba o estetyczny wygląd, zdrowie i higienę osobistą. Jego strój, fryzura, makijaż, zawsze dostosowane są do okoliczności i miejsca w jakim znajduje się. Nie ma nałogów. Potrafi przeciwstawiać się przejawom agresji, przemocy
i wulgarności.
- dobre (4): Jest kulturalny. Okazuje życzliwość i szacunek kolegom i wszystkim pracownikom szkoły. Dba o estetyczny wygląd, zdrowie i higienę osobistą. Nie przejawia agresji, nie stosuje przemocy wobec innych. Nie jest wulgarny.
- poprawne (3): Potrafi zachować się właściwie wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły. Przejawia drobne uchybienia w dbałości o swój wygląd, zdrowie i higienę osobistą, nie sięga po używkipapierosy, alkohol, narkotyki. Nie przejawia agresji, nie stosuje przemocy wobec innych. Nie jest wulgarny.
- nieodpowiednie (2): Przejawia niską kulturę osobistą, zdarza się, że obraźliwie odnosi się do pracowników szkoły,  nauczycieli i kolegów; kłamie, oszukuje i unika odpowiedzialności. Niszczy mienie szkoły i innych osób. Wulgarnie, agresywnie i arogancko zachowuje się na terenie szkoły i poza nią; mimo stosowania różnych metod wychowawczych nie
wykazuje radykalnej poprawy w zachowaniu. W przypadku sięgnięcia po używkę, po przeprowadzonej rozmowie z wychowawcą i poniesionej karze przewidzianej w statucie szkoły, uczeń nie przejawia więcej takiego zachowania.
- naganne (1): Przejawia bardzo niską kulturę osobistą. Często obraźliwie odnosi się do pracowników szkoły, nauczycieli i kolegów, prowokuje  do negatywnych zachowań. Kłamie, oszukuje, unika odpowiedzialności. Niszczy mienie szkoły i innych osób. Często wulgarnie, agresywnie i arogancko zachowuje się na terenie szkoły i poza nią. Kradnie, wymusza siłą lub groźbą, cudzą własność. Popadł w konflikt z prawem. Korzysta z używek. Pomimo stosowania metod wychowawczych nie wykazuje radykalnej poprawy w zachowaniu.

Zachowanie:
wzorowe - średnia ważona 5,5 - 6,0;
bardzo dobre - średnia ważona 4,5 - 5,4;
dobre - średnia ważona 3,5 - 4,4;
poprawne - średnia ważona 2,5 - 3,4;
nieodpowiednie - średnia ważona 1,5 - 2,4;
naganne - średnia ważona poniżej 1,5.

2) Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły jest średnią ważoną 3 ocen końcoworocznych (kl. I, II i III) z zastosowaniem wag:
klasa I - waga 3,
klasa II - waga 3,
klasa III - waga 4.

10. Do wychowawcy klasy należy prawo do ostatecznej interpretacji kryteriów wystawiania ocen. W przypadku konfliktu ucznia z prawem wychowawca może zaproponować ocenę z zachowania z pominięciem powyższych kryteriów.

11. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 9.

12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

14. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.

15. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1081
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-22 12:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 152638
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony