Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STATUT

Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa: Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu.

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Swarzędzu:

  •  II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu,
  •  II Liceum Profilowane w Swarzędzu,
  •  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Swarzędzu,
  •  II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu.

3. Adres: 62-020 Swarzędz, ul. Podgórna 12.

4. Niniejszy Statut jest wspólny dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 2

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu zwany jest w dalszej części statutu Szkołą.

§ 3

1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

2. Organ prowadzący Szkołę: Powiat Poznański.

§ 4

1. Statut określa:

1) cele i zadania Szkoły,

2) organy Szkoły,

3) organizację nauczania,

4) prawa i obowiązki uczniów,

5) zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników Szkoły

6) postanowienia końcowe.

2. Regulaminy funkcjonujące w Szkole, będące załącznikami do Statutu:

1) Rady Pedagogicznej,

2) Rady Rodziców,

3) Samorządu Uczniowskiego,

4) Wewnątrzszkolny System Oceniania,

5) biblioteki szkolnej,

6) pracowni przedmiotowych,

7) sali gimnastycznej,

8) regulaminy rekrutacji do klas pierwszych,

9) regulamin klas sportowych.

§ 5

1. Zgodnie z odrębnymi przepisami Szkoła używa pieczęci urzędowych, prowadzi i przechowuje dokumentację oraz prowadzi gospodarkę finansową..

2. II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Szkoły posiada Sztandar.

3. Ważne uroczystości szkolne odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego, zgodnie z przyjętym na daną okoliczność ceremoniałem.


Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

1. Nadrzędnym celem Szkoły jest stymulowanie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia w duchu wartości humanistycznych, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, w szczególności: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

1) umożliwia poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym zdanie egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki na studiach wyższych albo kontynuowania nauki w celu zdobycia zawodu,

2) daje możliwość zrozumienia przekazywanych treści,

3) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

4) kształtuje umiejętności poznawania zasad rozwoju jednostki i życia społecznego,

5) umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, europejskiej i światowej,

6) kształci umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach współczesnego świata przez zdolność planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,

7) przygotowuje do współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji, zachowania obowiązujących norm,

8) rozwija indywidualne zainteresowania,

9) kształtuje umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

3. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły poszanowanie ich godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

§ 7

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne.

2. Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania,

2) szkolny program wychowawczy,

3) szkolny program profilaktyki,

4) plany lub programy kół zainteresowań.

3. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego licealnego oddziału.

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

§ 8

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Samorząd Uczniowski

4) Rada Rodziców

2. Wymienione organy Szkoły są wspólne dla szkół wchodzących w jej skład, za wyjątkiem szkół dla dorosłych, w których nie funkcjonuje samorząd uczniowski i rada rodziców.

3. W Szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora Szkoły. Wicedyrektor zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności. 

DYREKTOR SZKOŁY

§ 9

1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:

1) kierowanie działalnością Szkoły,

2) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych zgodnie z jej kompetencjami,

5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły i właściwe ich wykorzystanie,

6) przewodniczenie radzie pedagogicznej,

7) wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i w ewentualnie uzasadnionych przypadkach – egzaminów sprawdzających,

8) podejmowanie decyzji w sprawie wstrzymania lub utrzymania w mocy kary dla ucznia,

9) skreślenie z listy uczniów,

10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom Szkoły,

12) wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Szkoły,

13) zapewnienie stałej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły o działaniach związanych z jej funkcjonowaniem,

14) współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców

15) wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, jeżeli nie są zgodne z obowiązującym prawem,

16) zawiadamianie organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu uchwały,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.   

2. Dyrektor może tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe, ich przewodniczącego powołuje na wniosek zespołu.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 10

1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,                

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

6) działanie zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

7) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,

8) opiniowanie wniosków dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

9) przygotowanie i uchwalenie statutu Szkoły i jego zmian,

10) współdziałanie z rodzicami uczniów w sprawie kształcenia i wychowania ich dzieci,

11) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,                              

12) ustalanie regulaminu działania rady pedagogicznej,

13) opiniowanie projektu planu finansowego,

14) wykonywanie innych działań przewidzianych w przepisach prawa.

RADA RODZICÓW

§ 11

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzi przewodniczący każdej z rad oddziałowych. Przedstawiciele  do rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2.  Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności,

2) występowanie do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,

3) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły oraz programu profilaktyki,

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku konieczności jego opracowania,

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 12

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Nie może być on sprzeczny z przepisami prawa, w tym ze Statutem Szkoły.

2. Samorząd uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

3. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 13

Zasady współdziałania organów Szkoły

1. Organy Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Szkoły poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na spotkaniach z dyrektorem Szkoły,

2) informowanie dyrektora Szkoły o podjętych działaniach,

3) przekazywaniu sobie nawzajem wszelkich informacji koniecznych do sprawnego funkcjonowania Szkoły,

4) spory pomiędzy organami szkoły będą rozwiązywane w sposób polubowny,  z zachowaniem należnego szacunku. Dyrektor Szkoły w ramach swoich kompetencji będzie mediował pomiędzy stronami sporu i w sytuacji koniecznej rozstrzygał spór z zachowaniem obowiązku wysłuchania racji stron.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA NAUCZANIA

§ 14

Nauka w Szkole trwa trzy lata w klasach liceum a dwa lata w przypadku szkoły policealnej.

§ 15

1. Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym są:

1) arkusz organizacji nauczania tworzony przez dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku; arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę,

2) plan pracy dydaktyczno-wychowawczej tworzony przez radę pedagogiczną,

3) tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli i uczniów,

4) plan dyżurów nauczycieli.
 

§ 16

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, w tym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych przez pięć dni w tygodniu.

2. Lekcja trwa 45 minut.

3. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego możliwa jest inna organizacja zajęć za zgodą Dyrektora.

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe a także zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, również w formie wycieczek przedmiotowych i kilkudniowych wyjazdów.

5. Harmonogram wycieczek ustala się  na początku roku szkolnego w oparciu o przedstawione przez uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli propozycje.

6. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe, których organizację określają odrębne przepisy prawa.

§ 17

1. W Szkole działa biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

4) gromadzenia książek i innych materiałów do pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej,

5) przekazywanie wiedzy o zasobach uczniom i nauczycielom.

3. Biblioteka udostępnia komputery z podłączeniem do internetu oraz ksero.

4. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.

Rozdział V

UCZNIOWIE SZKOŁY


§ 18

1. Uczniowie są przyjmowani do pierwszej klasy Szkoły na podstawie postanowień regulaminu rekrutacji.

2. Uczeń ma prawo do:

1) zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z programem nauczania Szkoły oraz poszerzania ich na wszystkich zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,

2) przedstawienia wszystkim organom Szkoły swoich problemów dotyczących spraw osobistych i szkolnych, do uzyskania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

3) poszanowania godności własnej, spraw osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

4) reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę,

5) korzystania z odpoczynku w przerwach świątecznych i w czasie ferii, jeżeli nie ma konieczności przygotowania się do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego,

6) jawnej oceny swoich postępów w nauce i zachowaniu,

7) powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie prac pisemnych  i sprawdzianów wiedzy – w ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, kartkówka może dotyczyć tylko bieżących zagadnień z trzech ostatnich tematów,

8) ubiegania się w uzasadnionych przypadkach, o indywidualny tok nauki,

9) otrzymania do wglądu sprawdzonej i ocenionej swojej pracy pisemnej,

10) zwolnienia z zajęć edukacyjnych na okres nie spowodowany chorobą, jeżeli uzyska zgodę dyrektora Szkoły,

11) opieki ze strony Szkoły, w szczególności realizowanej przez nauczycieli w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych,

12) odwołania się od postanowienia o ukaraniu go,

13) złożenia skargi o naruszeniu praw ucznia do dyrektora Szkoły. W przypadku drobnym skarga może być wniesiona ustnie, a w poważniejszym przypadku skarga składana jest pisemnie. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany odpowiedzieć na skargę w trybie w jakim została złożona, w terminie do 14 dni od daty złożenia.

14) wyboru w klasie pierwszej liceum od 2 do 4 przedmiotów realizowanych od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym, z grupy przedmiotów ustalonych przez dyrektora Szkoły, które realizowane będą w dalszych latach nauki.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) pogłębiać wiedzę przez systematyczną naukę,

2) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych oraz uczestniczyć w zajęciach,

4) podporządkowania się zaleceniom organów Szkoły oraz postanowieniom zawartym w statucie i regulaminach,

5) dbać o honor i tradycję Szkoły oraz piękno mowy ojczystej,

6) przestrzegać zasad współżycia społecznego, okazywać szacunek innym osobom, przeciwstawiać się brutalności i wulgarności,

7) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi,

8) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

9) dbać o schludny i odpowiedni strój w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

10) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

11) prowadzić zdrowy tryb życia, w tym w szczególności nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków psychoaktywnych, nie namawiać do tych czynności innych osób,

12) nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń mogących przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych.
 

Nagrody

§ 19

1. Ucznia nagradza się za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego,

2) wzorową postawę.

3) wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach.  

2. Rodzaje nagród:

1) nagroda rzeczowa,

2) list gratulacyjny,

3) pochwała dyrektora Szkoły na forum klasy,

4) pochwała dyrektora Szkoły na forum społeczności szkolnej,

5) inne, wynikające z regulaminów konkursów.

 

Kary

§ 20

1. Ucznia karze się za:

1) nieprzestrzeganie Statutu;

2) postępowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi.

2. Rodzaje kar:

1) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy,

2) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora Szkoły,

3) powiadomienie społeczności szkolnej o zachowaniu i czynach niezgodnych z obowiązującym prawem szkolnym,

4) w przypadku drastycznych, chuligańskich zachowań ucznia dyrektor Szkoły powiadamia o tym policję lub sąd dla nieletnich zgodnie z procedurami,                                  

5) zawieszanie w prawach ucznia,

6) skreślenie z listy uczniów Szkoły.

3. Postępowanie ucznia będące podstawą do podjęcia decyzji o skreśleniu z listy uczniów:

1) wybryk o charakterze chuligańskim,

2) naruszenie nietykalności cielesnej innego ucznia Szkoły, jakiegokolwiek pracownika Szkoły lub innej osoby,

3) znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad koleżankami i kolegami,

4) rozprowadzanie na terenie Szkoły i w czasie zajęć organizowanych poza Szkołą środków psychoaktywnych lub nakłanianie do ich używania,

5) demoralizujące zachowanie społeczne,

6) włamanie do Szkoły, zabór mienia szkolnego lub cudzego,

7) rozmyślne niszczenie mienia szkolnego,

8) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych – powyżej 14 dni w semestrze (w przypadku nieobecności na poszczególnych godzinach, gdy ich łączna liczba przekracza 90).

4. Przy wymierzaniu kar obowiązuje zasada gradacji, z wyjątkiem popełnienia przestępstwa lub wybryku o charakterze chuligańskim.

5. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją dyrektora Szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

6. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania od kary.

7. Tryb odwoławczy:

1) uczeń lub osoba (rodzic lub opiekun prawny) występująca w jego imieniu w przypadku ucznia niepełnoletniego, składa do dyrektora Szkoły odwołanie na piśmie w ciągu 3 dni od wydania decyzji o ukaraniu,

2) dyrektor rozpatruje odwołanie i powiadamia o jego wyniku w ciągu 7 dni,

3) od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów uczniowi przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział VI

NAUCZYCIELE SZKOŁY

§ 21

1. Obowiązki każdego nauczyciela:

1) wykonywanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, za której jakość i wyniki odpowiada,

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych, oraz w czasie dyżurów na przerwach, podczas zajęć pozalekcyjnych i wycieczek szkolnych,

3) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i właściwe wykorzystanie czasu trwania lekcji,

4) przestrzeganie przepisów Statutu Szkoły, regulaminów, w tym dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz staranne i obiektywne sprawdzanie ich wiedzy,

5)  ustalanie programu nauczania dla danego przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego,

6) przygotowanie systemu oceniania wiedzy uczniów ze swoich zajęć i udostępnianie go uczniom oraz ich rodzicom,

7) formułowanie wymagań koniecznych stawianych uczniom podczas zajęć edukacyjnych nauczanego przez siebie przedmiotu i udostępnianie ich uczniom,

8) wyjaśnianie uczniom i ich rodzicom wątpliwości związanych z wystawionymi ocenami,

9) współpraca z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia, zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasadami oceniania zachowania,

10) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o przebiegu procesu uczenia się i o zachowaniu ich dzieci zawsze, kiedy z taką prośbą zwrócą się osobiście,

11)  informowanie uczniów nie później niż na tydzień przed planowanym terminem o przewidzianych klasówkach i sprawdzianach oraz o zakresie materiału, który zostanie sprawdzony,

12) poprawienie, ocenienie i przedstawienie uczniom wyników klasówek i sprawdzianów w ciągu 14 dni od daty otrzymania pracy,

13) wspomaganie zdolności i zainteresowań uczniów, otaczanie opieką zarówno zdolnych, gdy ci przygotowują się do olimpiad i konkursów, jak i tych, którzy mają trudności w nauce,

14)  poszanowanie godności osobistej uczniów, okazywanie im życzliwości, pomoc w przezwyciężaniu kłopotów i niepowodzeń szkolnych oraz osobistych,

15) doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności,

16)  uczestniczenie w pracy wychowawczej,

17) pełnienie dyżurów przed lekcjami, podczas przerw międzylekcyjnych oraz po lekcjach, zgodnie z planem dyżurów i regulaminem dyżurów nauczycieli.

2. Nauczyciele i wychowawcy klas spotykają się z rodzicami uczniów na zebraniach ogólnych we wrześniu, w listopadzie, styczniu i kwietniu. Dodatkowo rodzice mogą uzyskać informacje o uczniu w ramach spotkań konsultacyjnych, które odbywają się w wyznaczone przez nauczyciela dni.

3. Nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe celem samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy, ustalania programów nauczania, organizowania szkolnych konkursów przedmiotowych, sporządzania i przeprowadzania testów oraz sprawdzianów, pracy z uczniem zdolnym.

§ 22

1. Obowiązki nauczyciela wychowawcy:

1) opieka nad powierzonym przez dyrektora Szkoły oddziałem, dostosowanie swoich działań do potrzeb uczniów, z uwzględnieniem warunków środowiskowych, społecznych, ich możliwości oraz możliwości Szkoły,

2) ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków,

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołu uczniów, którymi się opiekuje,

4) zapobieganie konfliktom między wychowankami,

5) prowadzenie dokumentacji klasy,

6) współdziałanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w klasie, w celu uzyskania wiedzy o zachowaniu i postępach wychowanków,

7) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, w celu udzielenia im lub uzyskania od nich pomocy w oddziaływaniach wychowawczych.

8) powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych dla niego semestralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć dydaktyczno-wychowawczych na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na zebraniu z rodzicami (rodzice potwierdzają przyjęcie informacji składając podpis na liście obecności).

2. Nauczyciele wychowawcy tworzą zespół wychowawców, w ramach którego wspólnie ustalają plan pracy wychowawczej.

3. W przypadku niemożliwości realizowania zadań wychowawcy przez nauczyciela, dyrektor Szkoły powierza opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale.

4. W przypadku zaistnienia nieporozumień między wychowawcą i wychowankami lub ich rodzicami, dyrektor Szkoły, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zainteresowanych stron, może dokonać zmiany wychowawcy na początku nowego roku szkolnego. Przy  wyborze innego wychowawcy może uwzględnić sugestie uczniów i ich rodziców, w szczególności jeżeli powierzenie opieki wychowawczej nad tym oddziałem jest możliwe ze względów organizacyjnych Szkoły.


Rozdział VII

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

§ 23

Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły zakresem, odpowiednio do zajmowanego stanowiska. W Szkole utworzone są 3 stanowiska administracyjne oraz 4 stanowiska obsługowe.

 

§ 24

Ze szkołą współpracuje pielęgniarka szkolna, która wykonuje swoje zadania zgodnie z właściwymi dla jej funkcji przepisami. Szkoła w miarę posiadanych możliwości udostępnia pielęgniarce pomieszczenie na realizację jej zadań nakierowanych na społeczność szkolną.


Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Realizacja celów Szkoły może być wspierana, na warunkach uzgodnionych z dyrektorem Szkoły przez osoby prawne, fizyczne oraz instytucje i organizacje.

2. Szkoła może współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami, które zgłoszą chęć udzielenia uczniom wiedzy na tematy związane z wyborem dalszego kształcenia i zawodu, ekologią, postępowaniem w różnych sytuacjach życiowych oraz dotyczące zdrowia, zagrożenia życia itp.


§ 26

1. Każdy organ Szkoły może występować do rady pedagogicznej z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany w Statucie.

2. Przy uchwalaniu lub zmianach Statutu rada pedagogiczna współpracuje  z  pozostałymi organami Szkoły.

§ 27

1. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność placówki, tworzone na jej terenie regulaminy nie mogą być sprzeczne z jego treścią.

2. Statut Szkoły wraz z załącznikami jest w posiadaniu wszystkich organów Szkoły, jest do wglądu w bibliotece szkolnej, sekretariacie, stronie internetowej Szkoły.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1168
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-21 16:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 153488
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony