Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SWARZĘDZU

Plan pracy Zespołu Szkół nr 2 na  rok szkolny 2012/2013

Podstawa prawna planu:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 roku w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
  4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwencja o Prawach Dziecka.
  5. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 ; wnioski z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół.
  6. Wnioski i wytyczne do pracy z roku szkolnego (ubiegłego) podjęte na posiedzeniach Rad Pedagogicznych do realizacji w roku szkolnym 2012/2013
  7. Wewnątrzszkolne prawo oświatowe (Wewnątrzszkolny System Oceniania; Szkolny Program Wychowawczy; Szkolny Program Profilaktyki).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

drukuj (PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SWARZĘDZU)

OBSZAR

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

CZAS REALIZACJI

Zarządzanie strategiczne

1.    Zorganizować posiedzenie zespołów zadaniowych do opracowania wspólnych kryteriów oceniania oraz stosowanych wag przy korzystaniu z dziennika internetowego i ustalenie wniosków z realizacji
-    Zespoły samokształceniowe
-    Zespół  zadaniowy  do spraw promocji szkoły
-    Koordynator  dziennika internetowego
-    Zespół ds. planu pracy szkoły

przewodniczący zespołów przedmiotowych
Anna Adamczyk, Olga Szczepaniak, Anna Waszkiewicz
Beata Przypis
Hanna Kempka, Beata Czerska, Małgorzata Mielcarek,Barbara Jarolewska/ Anna Wojcieszak
 

cały rok
 

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

1.    Zapoznać Radę Pedagogiczną z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny.
2.    Zapoznać uczniów i rodziców z wnioskami  z  wewnętrznych badań i diagnoz dotyczących określonych obszarów pracy szkoły prowadzonych w roku szkolnym (ubiegłym).wyniki egzaminu maturalnego w stosunku do egzaminu gimnazjalnego, wartość dodana
3.    Przeprowadzić wśród rodziców uczniów klas I  ankietę „Szkoła mojego dziecka”.
4.    Przeprowadzić wśród uczniów klas I  „Moja szkoła”.
5.    Uściślić współpracę z rodzicami w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów zgodnie z przyjętym harmonogramem
 

dyrektor
dyrektor, wychowawcy klas I


dyrektor, pedagog w porozumieniu z wychowawcami kl.I
dyrektor, zespół nauczycieli
 początek II semestrucały rok


 

Promocja

1.    Upowszechniać osiągnięcia szkoły w formie:
a)    publikacji w prasie, radiu, telewizji,
b)    reklamy wśród uczniów gimnazjów i ich rodziców (Dni Otwarte Szkoły).

2.    Prezentować osiągnięcia szkoły w środowisku :
a)    wydać folder o szkole,
b)    prowadzić stronę internetową
c)    przeprowadzić prezentację II LO w gimnazjach

d)    zorganizować „drzwi otwarte” dla gimnazjalistów
e)     zorganizować   Święto Szkoły – dwudziestolecie istnienia szkoły..3.    Pozyskać dla szkoły sojuszników wspierających jej działalność poprzez :
a)    współpracę z Bibliotek ą Publiczną, Pedagogiczną, Ośrodkiem Kultury
c)    współpracę z księgarniami (kiermasz książek pod choinką, akcja podręcznik …)
d)    współpracę ze szkołami w powiecie
e)    współpracę z klubami sportowymi
f)    udział w działaniach środowiska lokalnego, współpraca z TPD
g)    uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych
h)    udział w targach edukacyjnych
i)    przekazywanie  informacji o imprezach w środowisku lokalnym

dyrektor, nauczyciele
zespół do spraw promocji szkoły (Anna Adamczyk, Olga Szczepaniak, Anna Waszkiewicz)

j.w.
Olgierd Promiński, Iwona Sobczyk
Dyrektor, wybrani nauczyciele

dyrekcja, wszyscy nauczyciele
Chętni nauczyciele, SU, koordynator i osoba odpowiedzialna - Małgorzata MielcarekdyrektorMonika Będziecha- Tischer
Błażej Jaworski, Ewa Portala- Janik
Beata Czerska                                             Wojciech Hoffmann
 


cały rok

grudzień 2012

luty, marzec 2013
13  kwietnia

cały rok


.

Cały rok
Styczeń-luty
Cały rok
 

Nauczyciele

 

1.        Dokonać przydziału obowiązków i zadań nauczycielom zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

2.        Wykorzystywać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w ramach prowadzonych:

a)      działań innowacyjnych,

- realizalizacja projektu „uczeń online” z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej,

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących „e- learning”,

- kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem przyrodniczym i podjęcie współpracy z UAM w ramach koła geograficznego,

- udział w corocznym cyklu „Wielka lekcja geografii” propagującym wiedzę podróżniczą i wiedzę o geografii,

a)      zewnętrznych projektach mających na celu rozwój intelektualny uczniów                          ( np. świadoma przedsiębiorczość),

b)      współpracy z PAN- Oddział w Poznaniu- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego,

c)      lekcji otwartych prezentujących skuteczność i efektywność metod aktywnych w nauczaniu,

d)     posiedzeń zespołów przedmiotowych zgodnie z przyjętym harmonogramem

e)      powołanie nowego zespołu ds. radiowęzła szkolnego

3. Projekt  E-szkoła Moja Wielkopolska w ramach projektu unijnego  współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

dyrektorAgata Adamczak

Agata Adamczak

Agata Adamczak

dyrektor, Halina Pypno

wicedyrektor

przewodniczący zespołów przedmiotowych


przewodniczący zespołów przedmiotowych

Hanna Kempka, zespół uczniowski
Lider i opiekunowie grup projektowych:                                       H.Kempka,L.Musielak,E.Portala -Janik
 

cały roklistopad

cały rok
 

Rozwój zawodowy nauczycieli

1.    Rozwijać umiejętności metodyczne i pedagogiczne nauczycieli zgodnie z:
a)    planem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli realizowanym w ramach Rad Pedagogicznych
b)    harmonogramem hospitacji oceniających pracę nauczycieli.
 

dyrektor, wicedyrektor


jw.
 

                  

                     cały rok
 

Warunki działalności szkoły

1.    Wzbogacić działy księgozbioru biblioteki szkolnej o:
a)    literaturę metodyczną dla nauczycieli,
b)    literaturę piękną dla młodzieży,
c)    kanon lektur szkolnych.
2.    Prowadzić remonty obiektu szkolnego zgodnie z opracowanym planem remontów
3.    Wzbogacić bazę sportową szkoły

bibliotekarzdyrekcja
kierownik gospodarczy
 


cały rok
 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy1.    Dbać o harmonijny rozwój i zdrowie uczniów poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych.
2.    Promować zdrowy styl życia poprzez uczestnictwo młodzieży w  pozalekcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
3.    Zorganizować spotkanie z pracownikami Zakładu Medycyny Sportu AWF Poznań, dotyczące stosowania odżywek i dopingu w sporcie oraz niezdrowych metod odchudzania i żywienia.
4.    Realizować tematykę prozdrowotną wśród młodzieży zgodnie z przyjętym harmonogramem
5.    Prowadzić promocję zdrowia w ramach działalności koła biologicznego
6.    Wprowadzenie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego:
a)    Problematyka zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela- wychowawcy
b)    Dbanie o psychikę ucznia – doradca zawodowy/pedagog – pogadanki, spotkanianauczyciele WF

nauczyciele WF

nauczyciele WF

nauczyciele, pielęgniarka szkolna
Lucyna Musielak

Wychowawcy
Doradca zawodowy/ pedagog
 cały rok                    marzec- czerwiec

cały rok
cały rok

cały rok
 

Kierowanie szkołą, obieg informacji

 

1.        Usprawnić system uzyskiwania i obiegu informacji między uczniami – rodzicami – nauczycielami poprzez  pełne wykorzystanie możliwości dziennika internetowego, radiowęzła, strony internetowej szkoły

2.        Zachęcać uczniów do aktywnego udziału w pracach organizacji szkolnych i realizować zadania zgodnie z przedstawionym planem pracy (SU, SK PTTK)

 

3.        Doskonalić system gromadzenia, badania i przetwarzania danych statystycznych poprzez aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej

 

wychowawcy klas
Olgierd Promiński, Hanna Kempka, Iwona Sobczyk
Anna Waszkiewicz, Olgierd Promiński


Anna Wojcieszak/Barbara Jarolewska, Hanna Krawczyk
 


cały rok
 

Organizacja procesu kształcenia


1. Rozwijać zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów:
a)    zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez na rok szkolny
b)    poprzez uczestniczenie w zawodach sportowych odbywających się wg kalendarza Zarządu Oddziału Szkolnego Związku Sportowego,
c)    dla zainteresowanych uczniów zorganizować zajęcia z języka francuskiego,
d)    uczestniczyć w zajęciach Ośrodka Kultury i Biblioteki Pedagagicznej w Swarzędzu
2.    Wspomagać efektywność procesu uczenia się i nauczania poprzez:
a)    zorganizowanie zajęć przygotowujących  do matur(fakultety)
4.    Prowadzić działania promujące czytelnictwo w formie:
a)    kampanii uwolnij książkę – bookcrossing
b)    plebiscytu „Złota Dziesiątka Bestsellerów Uczniów i Nauczycieli”.
c)    obchody, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich  w ramach lekcji bibliotecznych
 dyrektor
nauczyciele WF

nauczyciele przedmiotu
nauczyciele

dyrekcja,nauczyciele  przedmiotów egzamin.
bibliotekarz
 
kwiecień
maj
 

Przebieg procesu kształcenia
 

1.    Sporządzić harmonogram realizacji treści  programowych .
2.    Omówić na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
3.    Na zajęciach edukacyjnych zapoznać młodzież z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
4.    Przeprowadzić ewaluację Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wśród uczniów klas II5.    Wdrażać uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój w ramach udziału w projektach:
a)    Młodzi Obywatele Działają,
b)    Młodzi Głosują – Wybory do Parlamentu
c)    Edukacja obywatelska   
 

nauczyciele przedmiotów
wychowawcy klas


dyrektor
nauczyciele przedmiotów
zespół ds. monitoringu WSO

Stanisław Morchat, Wojciech Hoffmann
 


? 

Efekty kształcenia

1.    Diagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów w ramach hospitacji diagnozujących zgodnie z harmonogramem.
2.    Przeprowadzić diagnozę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w poziomach:
a)    klas: I, z matematyki
b)    klas: I z biologii,  historii
c)    klas II  z języka angielskiego,
d)    klasa II  z j. niemieckiego.
 

dyrektor, wicedyrektor

szkolne zespoły przedmiotowe

 

cały rok

połowa czerwca


czerwiec
 

Praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza

Praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza
 

1.    Prowadzić działania w ramach „Szkoły dla Rodziców” zgodnie z przyjętym harmonogramem
2.    Prowadzić działania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze wobec młodzieży zgodnie z przyjętym harmonogramem
3.    Promować wartości, których nośnikami są symbole narodowe i szkolne poprzez zorganizowanie obchodów ważnych rocznic oraz wydarzeń wg ustalonego harmonogramu – załącznik nr 1.
4.    Realizować zadania zgodnie z przedstawionym planem pracy Samorządu Uczniowskiego.
5.    Kontynuować wydawanie gazetki szkolnej
8.    Rozpoznać wśród rodziców uczniów klas pierwszych środowisko wychowawcze uczniów i potrzeby w zakresie opieki nad nimi.
9.    Organizować rajdy piesze zgodnie z kalendarzem PTTK. I szkolnym
10.    Prowadzić opiekę nad pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i lokalnych
 

pedagog


nauczyciele

Anna Waszkiewicz
nauczyciele języka polskiego
nauczyciele, pedagog

Olgierd Promiński, Agata Adamczak
Barbara Świder
 cały rok
 

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej

1.    Omówić na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasowego wyniki ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego za rok szkolny (ubiegły)
3.    Przeprowadzić diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i psychologiczno-pedagogicznej.
 

wychowawcy klas

pedagog, uczniowie, rodzice uczniów klas I,
 

I semestr
cały rok
 

Harmonogram apeli i uroczystości

Lp.

Tematyka

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1

Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Pożegnanie dyrektora  P.Choryńskiego

Anna Waszkiewicz , Oliwia Tomczak
Dyrekcja

październik

2

11 listopada

Stanisław Morchat, Ewa Buczyńska

listopad

3

Święto Patrona Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych

Małgorzata Mielcarek

listopad

4

Wigilia szkolna

ks Marek Frąckowiak,

grudzień

5

Uroczystości związane z dwudziestoleciem Szkoły

Zespół – chętni nauczyciele
Koordynator i osoba odpowiedzialna - Małgorzata Mielcarek

13   kwietnia

6

Pożegnanie klas  trzecich

Część artystyczna
Kl.IIa- Lucyna Musielak
Kl.IIb- B.Czerska

Część organizacyjna
Kl.Iic-B.Świder

26  kwietnia

Harmonogram imprez szkolnych

Lp.

Nazwa imprezy

Odpowiedzialny

Udział klas

Termin realizacji

A. IMPREZY MIĘDZYSZKOLNE

1

Licealiada – zawody organizowane przez ZS nr 2 w ramach igrzysk powiatowych i rejonowych

Beata Czerska, Ewa Portala-Janik, Błażej Jaworski

wg zgłoszeń

wrzesień –
kwiecień

2

Konkurs matematyczny „Matematyka bez granic”

Olgierd Promiński, Hanna Kempka

wg zgłoszeń

grudzień/ styczeń

1

Konkurs dla uczniów gimnazjów ze znajomości języka angielskiego

Anna Waszkiewicz
Barbara Świder

wg zgłoszeń

luty

4

Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych; prezentacja uczniów naszej szkoły

Barbara Świder
Monika Tischer

wg zgłoszeń

luty/marzec

5

Konkurs Matematyczny „Kangur”

Agnieszka Szymankiewicz,
Hanna Kempka

wg zgłoszeń

marzec

6

„Rozkosze łamania głowy” - konkurs dla gimnazjalistów

Olgierd Promiński

wg zgłoszeń


marzec/ kwiecień

7

Konkurs „Nasza Europa”

Wojciech Hoffmann, Stanisław Morchat,

wg zgłoszeń

marzec-kwiecień

8

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej.

Kazimierz Mąkowski
nauczyciele wf
 

wg zgłoszeń

kwiecień

9

II Międzyszkolny Turniej w Piłce Nożnej im. Tadeusza Staniewskiego

Błażej Jaworski

wg zgłoszeń

w  ramach Święta Szkoły - kwiecień

B. IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE (wpisujemy wszystkie imprezy zgłoszone przez nauczycieli w ramach rocznych planów pracy), np.

1

Kiermasz podręczników szkolnych

Małgorzata Witkowska

uczniowie

wrzesień

2

Wyjazdy integracyjne klas pierwszych

wychowawcy klas I
Barbara Jarolewska

klasy I

wrzesień

3

Maraton filmowy

SU, Anna Waszkiewicz

uczniowie

październik - czerwiec

4

Jasełka. Wigilie klasowe

wychowawcy klas, ksiądz katecheta

uczniowie

grudzień

5

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Barbara Jarolewska

uczniowie

styczeń

6

Turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły

Błażej Jaworski

uczniowie

styczeń - marzec

7

Konkurs fotograficzny. Wystawa fotograficzna

Ewa Portala-Janik, Monika Będziecha-Tischer

uczniowie

styczeń - kwiecień
finał w ramach Święta Szkoły - kwiecień
 

8

Studniówka

rodzice klas III

klasy III

styczeń

9

Rekolekcje. Pielgrzymka maturzystów

Ksiądz katecheta, wychowawcy klas III

uczniowie klasy III

marzec

10

Bezpieczeństwo ruchu drogowego - spotkanie z ratownikami medycznymi i przedstawicielami policji

Kazimierz Mąkowski

uczniowie

w ramach Święta Szkoły - kwiecień

11

English Day

Barbara Świder

wg zgłoszeń

maj

12

Dzień Sportu Szkolnego

Beata Czerska, Ewa Portala-Janik, Błażej Jaworski

uczniowie

czerwiec

13

Tydzień Profilaktyki - gra uliczna.

pedagog szkolny

wybrane klasy

czerwiec

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych

Lp.

Tematyka

Klasa

Odpowiedzialny

Termin

A. Działania wychowawczo-profilaktyczne i opiekuńcze wobec uczniów

1

Warsztaty integracyjne

Klasy I

pedagog

Wrzesień

2

Profilaktyka uzależnień – program profilaktyczny


Klasy I

specjalista z zewnątrz

I semestr

3

Antystres – zajęcia psychoedukacyjne (świadomość zdrowia psychicznego, rozpoznawanie sygnałów zagrożenia, radzenie sobie ze stresem)

Klasy II i III

Pedagog
Poradnia Psych.-Ped.Swarzędz

I semestr
II semestr

4

Świat uczuć – zajęcia psychoedukacyjne (rozpoznawanie, nazywanie uczuć – poznawanie świata wewnętrznych przeżyć)

Klasy II

pedagog

II semestr

5

Warsztaty zawodoznawcze

Klasy III

Wychowawcy klas III,
pedagog

Rok szkolny

B. Szkoła dla Rodziców

1

Psychoedukacja w ramach spotkań wychowawców klas z rodzicami:
-    dekalog dla rodziców
-    czy znasz swoje dziecko?
-    twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej
-    słów kilka o dorastaniu
-    twoje dziecko w Sieci
-    w trosce o zdrowie psychiczne dziecka

Rodzice uczniów klas i i II

Pedagog,
Wychowawcy klas

Rok szkolny

2

Klimat dla zdrowia psychicznego dziecka – warsztaty dla rodziców

I, II

Pedagog, PPP Swarzędz, specjalista z zewnątrz

Rok szkolny

3

Jak uchronić dziecko przed zażywaniem środków odurzających

Klasy I

specjalista z zewnątrz

II semestr

C. Działania prozdrowotne wobec młodzieży

1

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Klasy II

specjaliści z zewnątrz

I półrocze

2

Kłopoty związane z dojrzewaniem nastolatek

Klasy I

położna

I półrocze

3

Profilaktyka chorób zakaźnych

Klasy I

pielęgniarka szkolna

II półrocze

4

Zdrowe odżywianie

Klasy II

pielęgniarka szkolna

II półrocze

5

Choroby serca (zdrowy styl życia, zapobieganie zawałom, niedokrwienie)

Klasy III

pielęgniarka szkolna

II półrocze

6

Zdrowie psychiczne

Klasy I-III

Specjaliści z zewnątrz
Doradca zawodowy

Cały rok

Terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013

LP.

TERMIN ZEBRANIA:
środy

UWAGI

I semestr

1

12 IX

Rodzice uczniów klas I

2

19 IX

Rodzice uczniów klas II i III

3

14 XI

Zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III

4

4 XII

Drzwi otwarte z informacją o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

5

9 I

Wywiadówki - podsumowanie I półrocza

II semestr

6

3 IV

Zebranie z rodzicami uczniów klas I - III  połączone z poinformawaniem uczniów i rodziców klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

7

5 VI

Drzwi otwarte dla rodziców uczniów klas I, II połączone z informacją o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3566
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-03-25 09:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 176341
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 21:05

Stopka strony