Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KOMPETENCJE I CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego należącego do Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu.

3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4. SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady funkcjonowania i pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

5. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły oraz realizuje swoje cele poprzez:

-  wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

- reprezentowanie społeczności uczniowskiej poza Szkołą;

- organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań

- redagowanie gazetki szkolnej;

- współpracę z innymi samorządami uczniowskimi;

- czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów i wypełnianiem przez nich    obowiązków.

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą przedstawiciele wszystkich klas;

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

- Przewodniczący SU, który kieruje pracą Zarządu i Radu SU;

- Zastępca Przewodniczącego SU;

- Skarbnik;

- Sekretarz.

c) w skład SU wchodzi również Opiekun, jeden z nauczycieli II LO im. Tadeusza Staniewskiego powołany przez Dyrektora Szkoły. Szczegóły wyboru reguluje §4.

2. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

a) Rady SU:

- współtworzy regulamin SU;

- podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie;

- podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU;

- ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny;

- opiniuje wybór opiekuna SU;

- realizuje plan pracy.

b) Zarządu SU:

- kieruje pracą SU

- wykonuje uchwały Rady SU;

- uczestniczy w wyborze opiekuna SU;

- czuwa nad terminowym realizowaniem planu pracy;

- występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 3

1. Przedstawiciele klas tworzący Radę SU wybierani są przez uczniów poszczególnych klas zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

2. Rada SU sama, w swoim obrębie wybiera Zarząd SU.

3. Kandydaci do Rady SU muszą spełniać następujące warunki:

- uzyskiwać dobre oceny z większości przedmiotów;

- posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

- być wzorem postępowania dla pozostałych uczniów;

4. Nad przebiegiem wyborów czuwa Opiekun SU.

5. Kadencja wszystkich Organów SU trwa jeden rok.

6. Wybory do SU powinny odbyć się do końca października każdego roku szkolnego.

7. Nowa Rada SU w terminie siedmiu dni od daty wyborów wybiera Zarząd SU.

 

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4

1. Kadencja Opiekuna SU trwa dwa lata.

2. Wyboru Opiekuna SU dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji. Kandydaturę opiniuje również Rada SU.

3. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

 

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 5

1. Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2. W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw, Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Szkoły.

3. Opinie są protokołowane w księdze protokołów.

4. Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis podpisany przez Przewodniczącego i Opiekuna SU.

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 6

1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

2. Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.

3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów SU, za której prawidłowe prowadzenie jest odpowiedzialny Sekretarz SU.

4. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

 

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD DEZYZJI RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§7

1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący SU zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi , który w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia uzgadnia z Radą SU sposób postępowania w tej sprawie.

2. W sprawach spornych Rada SU i Opiekun odwołują się do Dyrektora Szkoły.

 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 8

1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU na wniosek Rady SU lub jej Opiekuna.

2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły i stosuje się go od dnia uchwalenia.

2. Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do przedstawienia przynajmniej raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności i realizacji planu pracy

 

Regulamin uchwalony w dniu 2.11.2011 r.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-11-02 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-22 12:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1196
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-23 23:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 152647
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony