Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu

Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

I. Dbałość o wysoką frekwencję uczniów.

1. Systematyczne kontrolowanie frekwencji uczniów.
2. Ustalenie przyczyn nieobecności w szkole.
3. Wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się od systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
4. Podpisywanie kontraktów z uczniami, którzy nie uczestniczą systematycznie w lekcjach i nie usprawiedliwiają swoich nieobecności         
5. Rozpoznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów.

Wychowawcy
Nauczyciele
Wychowawcy

Wychowawcy
Psycholog


Wychowawcy
PsychologPsycholog

Praca ciągła

Praca ciągła

W miarę potrzebW miarę potrzeb
Praca ciągła

II. Przestrzeganie dyscypliny i zwracanie uwagi na kulturę zachowania uczniów.

1. Wdrażanie uczniów do działalności w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych
2. Udostępnienie uczniom obiektów szkolnych do pracy w kołach zainteresowań.
3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczniów poprzez przykłady, pogadanki, lekturę.

Opiekunowie organizacji
i kół zainteresowań

Dyrektor


Wychowawcy

Cały rokCały rok


Praca ciągła

III. Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu organizowania pomocy uczniom z rodzin najuboższych.
2. Diagnozowanie środowiska uczniów – rozmowy, ankiety.
3. Organizowanie poradnictwa odpowiadającego potrzebom uczniów i ich rodzin.
4. Organizowanie pomocy materialnej.
 

PsychologPsycholog
Wychowawcy
Wychowawcy
Psycholog

Dyrektor
Psycholog

W miarę potrzebPraca ciągła

W miarę potrzeb


W miarę potrzeb

IV. Działalność profilaktyczno-wychowawcza.

1. Pomoc wychowawcom i rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych.
2. Dokonywanie oceny stanu zagrożenia młodzieży niedostosowaniem społecznym.
3. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm, agresja, przemoc, ucieczki i wagary, czy też ucieczki do sekt poprzez:
 - tematyczne zajęcia warsztatowe,
 - filmy i dyskusje,
 - spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4. Realizacja programu edukacyjnego„ARS, czyli jak dbać o miłość” w klasach III i II.
5. Realizacja programu profilaktycznego poprzez:
 - promocję zdrowia psychicznego
+ warsztaty o zdrowiu psychicznym dla klas I,
+ warsztaty jak opanować stres przed maturą dla klas III
- promocja zdrowego stylu życia,
- szkoła wolna od narkotyków.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

PsychologPsycholog
Wychowawcy

WychowawcyPsycholog


Psycholog
WychowawcyPsycholog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Praca ciągłaPraca ciągła


Według planów wychowawczych


Cały rok


Cały rok


Październik

PaździernikCały rok

V. Współpraca z rodzicami.

1. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.
2. Przedstawienie rodzicom listy zajęć z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wychowawca
Psycholog


Wychowawca
Psycholog
Strona internetowa szkoły

Praca ciągłaWrzesień
Październik

VI. Bezpieczeństwo uczniów.

1. Omówienie na lekcjach spraw dotyczących bhp w szkole, w pracowniach, na sali gimnastycznej, na przerwach oraz w drodze do szkoły i ze szkoły.
2. Systematyczne sprawdzanie listy obecności.

Wychowawcy
NauczycieleNauczyciele

Wrzesień
Cały rok

VII. Wychowanie zdrowotne.

1. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wszystkich uczniów.
2. Objęcie profilaktyką medyczną wszystkich uczniów szkoły, na którą składają się:
 - badania lekarskie,
 - badania pielęgniarskie,
 - kontrola uczniów w grupach dyspanseryjnych,
 - szczepienia ochronne,
 - oświata zdrowotna,
 - pomoc doraźna.

Dyrektor


Pielęgniarka szkolna

Wrzesień


Praca ciągła

VIII. Wychowanie do życia w rodzinie.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” - zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
2. Spotkania z rodzicami w celu  określenia potrzeb w zakresie wychowania.
3. Spotkania młodzieży z położną środowiskową.

Nauczyciel przedmiotu "wdżwr"

Wychowawcy


Pielęgniarka
 

W miarę zapotrzebowania


W miarę potrzeb


W miarę potrzeb

IX. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej.

1. Porady indywidualne z doradztwa zawodowego dla uczniów.
2. „Salon maturzystów” na Politechnice Poznańskiej
3. Co po maturze - zasady rekrutacji na uczelnie wyższe.
4. Poznaję siebie – kl. I.
5. Poznaję świat zawodów
– kl. II.
6. Poznaję rynek pracy – kl. III.
7. Przedsiębiorczość.

8. Uczestnictwo w Targach Edukacyjnych.

Doradca zawodowy


Wychowawcy

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy
Doradca zawodowy

Doradca zawodowy
Nauczyciel przedsiębiorczości
Wychowawcy

Cały rok


Wrzesień

Październik

Cały rok
Cały rok

Cały rok
Cały rok

Luty/marzec
 

Troska o poziom pracy szkoły i jej efekty

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

I. Podnoszenie wyników nauczania.

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce - tutoring uczniowski.
2. Praca z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań, na 19. godzinie.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad.

Wychowawcy
Opiekunowie kółNauczyciele

Praca ciągła
Praca ciągłaW miarę potrzeb

II. Wymiana doświadczeń między nauczycielami celem unowocześnienia procesu dydaktycznego.

1. Wewnątrzszkolny Plan Doskonalenia Nauczycieli
2. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę.
3. Prowadzenie lekcji otwartych.
4. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.
5. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż.

Dyrekcja

Nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele


Wicedyrektor

Cały rok

Według zapotrzebowania
Cały rok

W miarę potrzeb


Praca ciągła

III. Działania ukierunkowujące zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami wiedzy zwłaszcza związanej z programem nauczania.

1. Udział w olimpiadach naukowych.
2. Udział w konkursach przedmiotowych.

Nauczyciele

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

IV. Edukacja czytelnicza.

1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum, na wystawy.
2. Korzystanie z Biblioteki Miejskiej, Pedagogicznej i szkolnej.
3. Zachęcanie do czytania książek, prasy, czasopism.
4. Popularyzowanie wydawnictw naukowych wśród młodzieży poprzez organizowanie wystawek.

Wychowawcy

Wychowawcy

Bibliotekarz

Cały rok


Cały rok


Praca ciągła

Cały rok

V. Promowanie właściwych postaw uczniów i zespołów  klasowych.

1. Wyłanianie i prezentowanie uczniów  wyróżniających się.
 - szczególną postawą moralną,
 - aktywnością na terenie szkoły i środowiska,
 - wynikami w nauce.
2. Nagradzanie uczniów mających najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję.

Dyrektor
Wychowawcy


Dyrektor

Koniec semestru/koniec roku szkolnego

Koniec semestru/koniec roku szkolnego

Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpow.

Termin

Uwagi

I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - apel.
2. Udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych na Rynku w Swarzędzu:
- rocznica wybuchu II Wojny Światowej,
- Święto Niepodległości,
- Konstytucja 3 Maja,
- zakończenie II Wojny Światowej.
3. Pożegnanie absolwentów szkoły wg ceremoniału szkolnego.
4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych  na temat praw i obowiązków uczniowskich i obywatelskich.

Dyrektor

B. Świder,
W. Hoffmann,
S. Morchat
poczet sztandarowy

Wychowawcy klas II
Wychowawcy
Nauczyciel wos-u

Wrzesień02.09.2014
11.11.2014
03.05.2015
09.05.2015
Kwiecień

Według planów

II. Organizowanie uroczystości szkolnych.

1. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Uroczysty apel poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
3. Święto Patrona Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych
4. Wigilia szkolna i klasowe.
5. Rekolekcje Szkolne.
6. Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej – Międzyszkolny Konkurs Językowy.
7. Dzień Sportu.
8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

I. Sobczyk
i kl. Ia
Wg przydziału


Wg przydziału

Wg przydziału
Ksiądz
Wg przydziału


Wg przydziału
Wg przydziału

Październik

Listopad


Listopad

Grudzień
Marzec/kwiecień
Marzec


Maj
Czerwiec

Tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Uwagi

I. Aktywny udział młodzieży w życiu środowiska lokalnego.

1. Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi.
2. Współpraca z OPS, Policją, Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Pedagogiczną i Miejską.
3. Współudział szkoły w imprezach w środowiskowych:
  - WOŚP,
  - zawody sportowe,
  - udział pocztu sztandarowego szkoły wraz z delegacją w uroczystościach patriotycznych na Rynku swarzędzkim,
  - Tydzień Profilaktyki.
4. Uczestnictwo młodzieży w kołach zainteresowań:
- English Club,
- Szkoła on-line,
- koło debatanckie,
- koło chemiczne,
- koło matematyczne,
- koła sportowe,
- koło Łamigłówki,
- koło Młodych Psychologów.

Dyrektor

Psycholog
Nauczyciele
Wicedyrektor


Psycholog
Nauczyciele wf
B. Świder
W. Hoffmann

Psycholog
Opiekunowie kół

Cały rok

Cały rok
Styczeń
Cały rokMaj
Praca ciągła

II. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.

1. Pomoc dzieciom w programie „Starszy brat, starsza siostra”
2. Udział w WOŚP
3. Udział w „Szlachetnej Paczce”

4. Wszelkiego rodzaju zbiórki:
- nakrętek,
- darów,
- słodyczy np. dla Osady Burego Misia.

Opiekun z OPS-u
Psycholog
Psycholog

Psycholog

Praca ciągła
Styczeń
Praca ciągła
Cały rok

Poznanie dziedzictwa kultury lokalnej i narodowej oraz przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

I. Historia i tradycje naszej szkoły.

1. Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się tradycją szkoły:
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Patrona,
- Wigilia szkolna,
- Walentynki,
- Dzień wiosny - dzień Sportu,
- Święto Szkoły,
- Debaty oksfordzkie,
- zakończenie klas trzecich.
2. Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym  - czynny udział uczniów w imprezach organizowanych dla środowiska.
3. Zaproszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkołę.
4. Promowanie szkoły w środowisku:
- spotkania z uczniami klas III gimnazjów,
- spotkania z rodzicami,
- logo, foldery, ulotki,
- Targi Edukacyjne,
- drzwi otwarte,
- promocja szkoły na stronach UMiG Swarzędz, w lokalnej prasie (Prosto z Ratusza, Informator Swarzędzki) i telewizji.

Dyrektor
Wyznaczeni nauczyciele wraz z klasami


Dyrektor
Nauczyciele


Dyrektor

Dyrektor
Wyznaczeni nauczyciele

Cały rok

Cały rokCały rok

Cały rok

II. Szkoła średnia – nowy etap nauki.

1. Wyjazdy integracyjne z warsztatami dla klas pierwszych.
2. Zapoznanie uczniów z dokumentami obowiązującymi w szkole.
3. Lekcje wychowawcze integrujące klasę

Psycholog
Wychowawcy
Wychowawcy


Wychowawcy

Wrzesień

Wrzesień


Wrzesień/październik

III. Promowanie i poszerzanie wiedzy o krajach Europy i Unii Europejskiej

Udział w olimpiadach i konkursach o tematyce europejskiej.

S. Morchat
W. Hoffmann

Według planu

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1935
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-22 10:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu (II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, II Szkoła Policealna im. Tadeusza Staniewskiego)

NIP: 777-14-19-232
REGON: 632029610

Konto bankowe: City Handlowy
Numer: 74 1030 1247 0000 0000 9148 3009

Dane kontaktowe

ul. Podgórna 12
62-020 Swarzędz

tel. +48 61 817 20 26, +48 61 81 8 10 04
fax. +48 61 817 20 26

strona: www.swarzedz.edu.pl
e-mail: lo@swarzedz.edu.pl, zs2swarzedz@powiat.poznan.pl

Godziny urzędowania

[dni - godziny]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 156289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-11 19:32

Stopka strony